Nyt fra Landsbyrådet

Borgermøde på Herringløse skole den 27 oktober 2014

Landsbyrådet havde indkaldt til borgermøde, da vi ved et tidligere borgermøde mødte kritik af en plan for det vestlige gadekær. Det blev aftalt på dette møde, at vi afholdt endnu et borgermøde, hvor der blev fremlagt et revideret forslag.

Der var i mellemtiden kommet en sag om Østrupvej, vi havde noget nyt om Herringløse som energilandsby, kommende cykelsti, et cykelløb som kom ud af kontrol og vores halbal.

Tak

Landsbyrådet takkede Tina og Hans-Peter Hansen for deres positivitet og samarbejde omkring cykelsti-projektet.

Det vestlige gadekær

På mødet blev der fremlagt referat af sidste møde, hvor af det fremgik, at man ønskede nogle justeringer af det fremlagte projekt. Disse punkter var også nævnt i Herringløse Tidende maj 2014.

Roskilde kommune havde herefter tilrettet projektet og en skitse af projektet blev fremlagt på mødet. Der var en livlig diskussion. Forsamlingen gav sit samtykke til at projektet kunne sættes i gang, dog skulle Landsbyrådet fremføre over for Roskilde kommune, at birketræerne giver øget pollen i luften, kunne der findes nogle alternative træer til birketræerne. Der var en vis nervøsitet for børns leg omkring gadekæret. Samt at man ønskede en oprensning af gadekæret. Disse punkter bliver forlagt Roskilde kommune, og Landsbyrådet vil give svar på det i næste Tidende.

Selve skitsen kan se på www.hh-portalen.dk

Landsbyrådet kan oplyse at hele projektet bliver finansieret af Roskilde kommune. Der skal lyde en stor tak til kommunen for endnu et stort bidrag til styrkelse af vores landsby.

Energilandsby

Undertegnede gav en kort opsummering af vores projekt som energilandsby. I den forbindelse havde Roskilde kommune kontaktet os, og forespurgt om vi kunne tænke os at være en del af projektet ”For enden af vejen”

Projektet gik ganske kort ud på, at man skulle finder nogle frivillig husejere i Herringløse som kunne få lavet en tilstandsrapport (værdi kr. 5000) og en ”bedre boligplan” (værdi kr. 5000). Husene skulle helst være forsynet med oliefyr, men det blev dog rettet til dagen efter, så flere kunne deltage selv om man ikke havde oliefyr. Den ydelse disse husejere så skulle bidrage med var, at de skulle holde åbent-hus den 9 november, hvor alle lokale havde mulighed for at kunne se hvilke tiltag der var nødvendige for at mindske boligens energiforbrug.

Der var flere som tilkendegav at de gerne ville deltage.

Hastighedsprojekt på Østrupvej

Landsbyrådet fremlagde projektet for forsamlingen. Det som er det primære i sagen er, at man ønsker at sænke hastigheden fra 80 km/t til 60 km/t på hele strækningen fra Gundsømagle til Herringløse. Der vil desuden blive opsat diverse skilte og flyttet sten som ligger i vejkanten. Årsagen er den, at der har været en høj uheldsfrekvens på strækningen.

Vores forslag har været, at man ændrede vigepligtforholdene i Østrup og Herringløse. Det har man ikke ønsket da det ville være meget økonomisk krævende opgave. Vi havde desuden ønsket at hastigheden blev sænket i Herringløse – så de anvisningstavler vi har nu på 40 km/t blev gjort til røde tavler med påbudt hastighed på 40 km/t. Dette blev afvist, men efter en længere dialog frem og tilbage, er det lykkes landsbyrådet at få dette med. Dog kræver det politiets godkendelse.

Efter en god dialog blev vi enige om, at vi nikker ja til projektet, samtidig med at landsbyrådet i fremtiden vil arbejde med en trafikplan for hele Herringløse.

Cykelløb i uge 42 i Herringløse

Landbyrådet fremlagde en kort redegørelse omkring et cykelløb som blev afholdt i uge 42 i Herringløse. Cykelklubben der afholdte løbet havde sendt et brev om at de afholdt cykelløb, dette brev opsatte landsbyrådet i vores kasser rundt i byen.

Der deltog omkring 450 personer i alt. Det giver naturligvis mange biler. Uden nogen forespørgsel fjernede cyklisterne nogle sten på sportspladsen, hvorved mere end 50 biler parkerede på vores flotte fodboldbane. Mange biler blev parkeret hos Lars og Malene Hansen uden nogen tilladelse, mange biler blev parkeret meget ulovligt. Vi kontaktede ledelsen af løbet, men da var for sent. Vi har efterfølgende skrevet et læserbrev, Hvedstrup havde ligeledes haft problemer, og en repræsentant fra DCR havde kontakt til Hvedstrup. Sagen var faktisk også i Radio 24syv.

Landsbyrådet har været i dialog med klubben og DCR, vi håber at det ikke gentager sig, og klubben har lovet at udbedre de skader som de har lavet.

Vi takker de ca. 50 borgere som mødte op til mødet, vi er super glade for at I viser interesse for det arbejde vi laver og støtter op om det.

Jeg kan til slut oplyse at Landsbyrådet har oplevet en stigende antal medlemmer, vi er inden for et år gået fra 107 medlemmer til 148 medlemmer, tak for det.

Landsbyrådet

Anders Gøricke